KOMPLETNÍ PRAVIDLA PROMO SOUTĚŽE, JÍZDA S DOBROU VODOU
 1. Účelem tohoto dokumentu je úplná úprava pravidel soutěže „Jízda s Dobrou vodou“ (dále jen „soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla uvedené soutěže. Tato pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.
 2. Organizátor soutěže: Arkadia, s.r.o., Estetico Area, Holasice 75, PSČ 66461, Česká republika (dále jen „organizátor“)
 3. Zadavatel soutěže: Poděbradka, a.s., Nymburská 239/VII, Poděbrady, PSČ 29001, Česká republika (dále jen „zadavatel“)
 4. Termín a místo konání soutěže: Soutěž probíhá na území České republiky v termínu od 1. července 2011 do 30. září 2011, nejdéle však do vyčerpání zásob výher zařazených do soutěže v celkovém počtu 25.000 kusů.
 5. Účast v soutěži: Soutěžícím se může stát pouze fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování na území České republiky. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci zadavatele, organizátora a všech spolupracujících společností a osoby jim blízké. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, výhra se nepředá.
 6. Výhru získá ten účastník soutěže, který ze soutěžních etiket výrobků Dobrá voda vystřihne celkem 60 bodů, nalepí je na soutěžní kartu a tuto kartu včas zašle spolu s vyplněnými osobními údaji na adresu dále uvedenou. Soutěžní kartu je možné najít ve skupinových baleních soutěžních výrobků Dobrá voda anebo stáhnout z webových stránek zadavatele.
 7. Výhry: Hlavními a jedinými výhrami v soutěži jsou originální postavičky z časopisu Čtyřlístek (Fifinka / Bobík / Pinďa / Myšpulín). Počet výher v soutěži je limitovaný. Účastník na hrací kartě označí, kterou postavičku si přeje získat a dále jednu postavičku náhradní. Organizátor bude volbu účastníka maximálně respektovat, nicméně nebude-li již k dispozici zvolená postavička, zašle jinou dle zásob k dispozici. Nebude-li k dispozici již žádná postavička, účastník žádnou výhru nezíská. O vyčerpání výher bude soutěžící informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené na soutěžní kartě.
 8. Aby soutěžní karta byla uznána za platnou a byla zařazena do soutěže, musí obsahovat řádně nalepené soutěžní body v odpovídajícím počtu potřebném k dosažení výhry. Dále musí soutěžní karta být čitelně vyplněná hůlkovým písmem (jméno, příjmení, ulice, číslo popisné, město, PSČ, e-mail soutěžícího), musí být podepsaná a zaslaná na adresu: Soutěž Jízda s Dobrou vodou, P.O.BOX 71, 607 00 Brno 7.
 9. Seznam soutěžních výrobků Dobrá voda včetně počtu soutěžních bodů umístěných na etiketách:
  • DV přírodní neperlivá 1,5l
  • DV přírodní neperlivá 2 l
  • DV přírodní jemně perlivá 1,5l
  • DV přírodní perlivá 1,5l
  • DV ochucená perlivá Citron 1,5l
  • DV ochucená perlivá Pomeranč 1,5l
  • DV ochucená perlivá Grapefruit 1,5l
  • DV ochucená perlivá Mango 1,5l
  • DV ochucená neperlivá Hruška 1,5l
  • DV ochucená neperlivá Malina 1,5l
  • DV ochucená neperlivá Hrozno 1,5l
  • DV ochucená neperlivá Malina 1,5l
  • DV ochucená neperlivá Jahoda 1,5l
  • DV zelený čaj s citronem 1,5l (2 body)
  • DV zelený čaj s broskví 1,5l (2 body)
  • DV bílý čaj s meruňkou 1,5l (2 body)
  • DV bílý čaj s hruškou 1,5l (2 body)
 10. Soutěže je možné se účastnit opakovaně. Pro každou účast je nutné znovu řádně vyplnit soutěžní kartu a nalepit odpovídající počet soutěžních bodů.
 11. Do soutěže budou zařazeni ti soutěžící, kteří úplně splní výše stanovené podmínky. Organizátor soutěže má právo výsledného posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími. Osoba nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebude do soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na výhru.
 12. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů na soutěžních kartách a případné soutěžní karty nesplňující podmínky stanovené těmito pravidly ze soutěže vyřadit.
 13. Výhry budou soutěžícím zaslány poštou nejpozději do 31. října 2011. Výhry budou zasílány pouze na adresy jednotlivých pošt na území České republiky uvedených na soutěžních kartách. Organizátor ani zadavatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané poštou či jiným způsobem. V případě ztráty, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v soutěži zahájí na písemnou žádost výherce organizátor reklamační řízení s Českou poštou.
 14. Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním výher. Organizátor garantuje, že všechny výhry jsou vyrobeny ze zdravotně nezávadných materiálů splňujících stanovené české standardy.
 15. Organizátor není odpovědný za jakékoliv technické problémy související s odesíláním soutěžních karet, případně za jejich nedoručení.
 16. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 17. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit, a to bez stanovení náhrady.
 18. Účastí v soutěži projevuje každý soutěžící svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor a zadavatel jsou oprávněni bezplatně uveřejňovat jména a příjmení, pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech zadavatele po dobu 5 let od skončení této soutěže. Účastník soutěže si je vědom toho, že svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení a elektronické pošty za účelem přímého marketingu může kdykoliv odvolat formou písemné informace na adrese Poděbradka, a.s., se sídlem: Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, PSČ 290 01.
 19. Soutěžící odesláním soutěžní karty souhlasí se zařazením všech odeslaných osobních údajů soutěžícího (dále jen „údaje“) do databáze společnosti Poděbradka, a.s., se sídlem: Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, PSČ 290 01, Česká republika, IČ: 475 50 562, jakožto správce (dále jen „společnost“), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu (maximálně na dobu 10 let) s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Bere na vědomí, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména, že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd.
 20. Úplná pravidla a další informace o soutěži jsou k dispozici v průběhu soutěže na internetových stránkách www.dobra-voda.cz. Informace o soutěži je rovněž možné získat na bezplatné infolince 0800 11 10 11.